facebook

SRZ Rada Žilina - Žilinský kraj, okres Žilina2-0480-1-1 Dunaj č. 1

kaprový, zvzov
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnu... cel popis

2-0490-1-1 Dunaj č. 2

kaprový, zvzov
rkm 1766 po rkm 1810 pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda. V úseku od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po železničný most je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31... cel popis

2-0500-1-1 Dunaj č. 2 - OR spodná inundácia

kaprový, zvzov
Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

2-0510-1-1 Dunaj č. 3

kaprový, zvzov
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. Staré koryto Dun... cel popis

2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál VD

kaprový, zvzov
Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. . Revír nie je hraničná voda.

2-0530-1-1 Dunaj č.3 – Materiálová jama A

kaprový, zvzov
Vodná plocha materiálového jazera A (70 ha) pri obci Vojka. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda. Podmienky rybolovu sú uvedené na vývesnej tabuli a na www. srzrada. sk.

2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B

kaprový, zvzov
Vodná plocha materiálového jazera B (70ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. . Revír nie je hraničná voda.

2-0550-1-1 Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD

kaprový, zvzov
Vodná plocha odpadového kanála (102ha) od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - nie je hraničná voda.

2-0560-1-1 Dunaj č. 3 - OR horná inundácia

kaprový, zvzov
Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej d... cel popis

2-0570-1-1 Dunaj č. 3 - OR stredná inundácia

kaprový, zvzov
Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní... cel popis

2-0580-1-1 Dunaj č. 3 - pravostranný priesakový kanál VD

kaprový, zvzov
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

2-0590-1-3 Dunaj č.3 Prívodný kanál VD

kaprový, zvzov
Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29 VD (tabuľa STOP športovej plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.

2-0600-1-1 Dunaj č. 3 -pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko Rusovecko - Jarovecký

kaprový, zvzov
Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

2-0610-1-1 Dunaj č. 3 - zdrž VD (Hrušov - Čunovo)

kaprový, zvzov
Vodná plocha zdrže (4000ha) na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko-Jaroveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na prav... cel popis

2-0620-1-1 Dunaj č. 4

kaprový, zvzov
Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ... cel popis

2-4930-1-1 VN Kráľová

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (1082ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2008 vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová. Zakázané činnosti na VN Kráľová: Lov rýb z ostrovov /na vtáčom ostrove a na os... cel popis

2-5270-1-1 VN Sĺňava

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného... cel popis

3-0830-1-1 Gôtovany - zátoka

kaprový
Vodná plocha (26,5ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

3-2720-6-1 Orava č. 2

lipňový, zvzov
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po ústie Studeného potoka pri obci Podbiel a potok Raciborský od ústia po pramene. Úsek rieky od ústia Raciborského potoka po lavičku pre peších v Dolnej Lehote predstavuje časť revíru s režim... cel popis

3-5240-1-1 VN Krpeľany

kaprový, zvzov
Vodná plocha spodnej časti nádrže (144ha) od priehradného telesa po ústie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa v... cel popis

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže ( 2 160 ha ) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov „Palúdzka" platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100 m... cel popis

3-5480-1-1 VN Nosice

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (488ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

3-5530-1-1 VN Orava

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) - celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od h... cel popis

3-5700-1-1 VN Ružiná

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (170ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od telesa hrádze až po úsek v západnej časti pri obci Divín, kde je vyhlásená prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej. Zákaz lovu rýb z p... cel popis

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (100ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou... cel popis

3-6010-1-1 VN Žilina

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (255ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístreš... cel popis

3-6040-4-4 VVN Bešeňová

pstruhový, bez privlastnenia lovku
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara.

4-1801-1-4 OR Oborín

kaprový, zvzov, bez privlastnenia lovku
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín.

4-3330-1-1 VN Domaša

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (1422ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej ... cel popis

4-3750-1-1 VN Ružín

kaprový, zvzov
Vodná plocha nádrže (390ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene.  Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava

kaprový, zvzov, bez privlastnenia lovku
Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prí... cel popis
Dnes je Utorok
25. 2. 2020

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 687 ľudí


Nie: 688 ľudí


Spolu hlasovalo:
1375 ľudíWebová evidencia úlovkov - Rybačka.euBestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá

Webová evidencia úlovkov - Rybačka.eu
BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá