facebook

Podmienky pouvania

Prevdzkovate: Ing. Drahomr Polk Polaris, sv. Cyrila a Metoda 23 917 01 Trnava, Slovensk republika, IO: 45233292, DI: 1081745929, Daniel ramel IT Fresh, Partiznska 184/2, 900 84 Bho, Slovensk republika, IO: 45708428 DI: 1083117046

Registrovanie na strnke www.rybacka.eu je bezplatn. Pouvanie sluby Webov evidencia lovkov je spoplatnen cenami uvedenmi v cennku. Prevdzkovate si vyhradzuje prvo na zmenu cien za poskytovan sluby. Zmeny cien sa nevzahuj na u zaplaten obdobie vyuvania sluieb.

Kad lnok a prspevok uverejnen na tejto webovej strnke reprezentuje osobn nzor svojho autora. Za svoje prspevky nesie teda kad registrovan pouvate individulnu zodpovednos.

Prevdzkovate nenesie iadnu zodpovednos za kody, ktor by registrovanm uvateom alebo tretm osobm priamo, nepriamo i nhodne vznikli v dsledku alebo v svislosti s pouitm informci z webovej strnky www.rybacka.eu a vyuvanm sluieb tejto webovej strnky.

Prevdzkovate me zasiela registrovanm uvateom e-maily svisiace so slubami webovej strnky www.rybacka.eu alebo aj komernho charakteru.

Prevdzkovate me kedykovek zmeni alebo prerui poskytovanie sluieb webovej strnky www.rybacka.eu alebo zverejovanie informci nachdzajcich sa na tejto webovej strnke. Nenesie iadnu zodpovednos za kody, ktor by registrovanm uvateom alebo tretm osobm vznikli vplyvom takejto zmeny alebo preruenia.

Podmienky pouvania diskusnch fr

Kad pouvate diskusnch fr nachdzajcich sa na strnke www.rybacka.eu je zodpovedn za dodriavanie vetkch platnch prvnych predpisov SR a taktie medzinrodnch zmlv ratifikovanch a vyhlsench spsobom ustanovenm zkonom SR.

Pouvatelia diskusnch fr nie s pri pouvan diskusnch fr oprvnen rozirova protizkonn materily. Za protizkonn materily sa povauj najm tak materily, v svislosti s ktormi dolo alebo me djs k spchaniu trestnch inov poruovania autorskho prva poda 283 Trestnho zkona (alej len TZ), podnecovania poda 337 TZ, schvaovania trestnho inu poda 338 TZ, renia poplanej sprvy poda 361 a nasl. TZ, rozirovania detskej pornografie poda 369 TZ, ohovrania poda 373 TZ, podpory a propagcie skupn smerujcich k potlaeniu zkladnch prv a slobd poda 421 a nasl. TZ, rozirovania extrmistickch materilov poda 422b TZ, podnecovania, hanobenia a vyhrania osobm pre ich prslunos k niektorej rase, nrodu, nrodnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pvodu rodu poda 424a TZ.

Pouvatelia rovnako nie s oprvnen sprstupova odkazy na tak webov strnky, ktorch obsah je v rozpore s prvnymi predpismi SR (napr. strnky rozirujce extrmizmus, strnky sprstupujce detsk pornografiu, strnky poruujce prva duevnho vlastnctva).

Poruenie tchto pravidiel me ma za nsledok nielen zmazanie prspevkov poruujcich ustanovenia prvnych predpisov a znemonenie optovnho prispievania do diskusnch fr, ale me vies i k vyvodeniu trestnoprvnej zodpovednosti.

Podmienky pouvania sluby Webov evidencia lovkov

Sluba je uren na osobn evidenciu lovkov ulovench v revroch nachdzajcich sa na zem SR.
Sluba nenahradzuje oficilny zznam o dochdzke k vode a lovkoch poskytovanm slovenskm rybrskym zvzom. Sluba sli iba ako pomcka pri vyplovan zznamu o dochdzke k vode a lovkoch.

Zoznam revrov slovenskho rybrskeho zvzu uverejnen na strnke www.rybacka.eu je z vone dostupnch internetovch zdrojov.
Prevdzkovate nezodpoved za pravdivos a aktulnos dajov nachdzajcich sa v tomto zozname.

Tieto podmienky pouvania nadobdaj platnos a innos v okamihu ich zverejnenia. Prevdzkovate si vyhradzuje prvo tieto podmienky zmeni.


Dnes je Štvrtok
4. 3. 2021

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 772 ľudí


Nie: 815 ľudí


Spolu hlasovalo:
1587 ľudíWebová evidencia úlovkov - Rybačka.euBestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá

Webová evidencia úlovkov - Rybačka.eu
BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá