Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook

SRZ Rada Žilina - Žilinský kraj, okres Žilina


2-0480-1-1 Dunaj č. 1

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec h... celý popis

2-0490-1-1 Dunaj č. 2

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap (revír - hraničná voda) a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zvýšená minimálna/ maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mren... celý popis

2-0500-1-1 Dunaj č. 2 - OR spodná inundácia

Prietočné ramená Veľký Lél a Kľúčovecké a odstavené rameno Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10 cm.... celý popis

2-0510-1-1 Dunaj č. 3

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu p... celý popis

2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál VD

Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. V úseku od objektu „Priepusť" 4 km po vzdúvací objekt 2,250 km je lov rýb povolený pre držiteľov miestneho kaprového povole... celý popis

2-0530-1-1 Dunaj č.3 – Materiálová jama A

Vodná plocha materiálového jazera A (70 ha) pri obci Vojka. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda. Podmienky rybolovu sú uvedené na vývesnej tabuli a na www.srzrada.sk.

2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B

Vodná plocha materiálového jazera B (70ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. . Revír nie je hraničná voda.

2-0550-1-1 Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD

Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Od pkm 6 po pkm 8 je CHRO - zimovisko rýb od 1. 12. do 14. 3. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená... celý popis

2-0560-1-1 Dunaj č. 3 - OR horná inundácia

Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč v... celý popis

2-0570-1-1 Dunaj č. 3 - OR stredná inundácia

Sústava ramien od sútoku odpadového kanál hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55... celý popis

2-0580-1-1 Dunaj č. 3 - pravostranný priesakový kanál VD

Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda.

2-0590-1-3 Dunaj č.3 Prívodný kanál VD

Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29 VD (tabuľa STOP športovej plavbe).

2-0600-1-1 Dunaj č. 3 -pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko Rusovecko - Jarovecký

Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave, Petržalke. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená minimálna/ maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec m... celý popis

2-0610-1-1 Dunaj č. 3 - zdrž VD (Hrušov - Čunovo)

Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko - Jaroveckej súst. ramien - samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od pkm 29 VD (tabuľ... celý popis

2-0620-1-1 Dunaj č. 4

Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostrie... celý popis

2-4930-1-1 VN Kráľová

Vodná nádrž (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z. z. - vyhláška MŽP SR. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/7... celý popis

2-5270-1-1 VN Sĺňava

Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 4. stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhradených mies... celý popis

3-0830-1-1 Gôtovany - zátoka

Vodná plocha (26,5 ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

3-2720-6-4 Orava č. 2a

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene.

3-2721-6-1 Orava č. 2b

Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 30/x, podustva 35/x, lipeň 40/x, jalec hlavatý 30/x.

3-5230-6-3 Váh - Krpeľany

Revír je vyhlásený za chránenú rybársku oblasť CHRO . Celoročný zákaz lovu rýb! Rieka Váh od ústia menného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.

3-5240-1-1 VN Krpeľany

Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných obj... celý popis

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara

Vodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. Zákaz rybolovu v okruhu 100 m od klietkových chovov rýb. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka a poloostrova Ratkovie po celom jeho obvode. Od 1. 1. do 30. 6. zákaz lovu rýb v Ratkovske... celý popis

3-5480-1-1 VN Nosice

Vodná plocha nádrže (488 ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zvýšená minimálna/maximálnalovná miera v cm: ... celý popis

3-5530-1-1 VN Orava

Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO - celoročný zákaz lovu rýb. Bobrovská zátoka a Hraničná zátoka od miest vyznačených tabuľou... celý popis

3-5700-1-1 VN Ružiná

Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VN v úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420 m a na ľavom brehu v úseku do 105 m od hrádzového telesa platí zákaz lovu rýb. ... celý popis

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch

Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16. 6. do 30. 9. V CHRO Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mi... celý popis

3-6010-1-1 VN Žilina

Vodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majite... celý popis

3-6040-4-4 VVN Bešeňová

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (193 ha) od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa VN L. Mara (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Lov rýb povolený výhradne z brehu. Zákaz používania plavidiel, vrátane bellyboatov. Upozorňuj... celý popis

4-1801-1-1 OR Oborín

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín.

4-3330-1-1 VN Domaša

Vodná plocha nádrže (1422 ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z telesa hrádze a 100 m od telesa hrádze - zákaz je vy... celý popis

4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša

Vodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po chatovú osadu Stratenská Píla pri križovatke Geravy - Zajfy. Hranica revíru je vyznačená obojstranne. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a i. sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je ... celý popis

4-3750-1-1 VN Ružín

Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. S ohľadom na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po vodnej hladine rybárskych revírov odporúčame loviacim, aby pri love rýb um... celý popis

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava

Vodná plocha nádrže (3290 ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od spevnenej hrádze pod bývalými sádkami medzi Klokočovom a Kusínom, južným sme... celý popis
Dnes je Piatok
21. 6. 2024

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 1475 ľudí


Nie: 1402 ľudí


Spolu hlasovalo:
2877 ľudíWebová evidencia úlovkov - Rybačka.euBestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá

Webová evidencia úlovkov - Rybačka.eu
BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá